Privatizimi

Ne ofrojmë shërbime ligjore për procesin e privatizimit. Ne kemi ekspertizën dhe përvojën e nevojshme, në këtë mënyrë ne ofrojmë shërbime konsulente për të gjitha subjektet e interesuara brenda dhe jashtë Kosovës.

Ne ofrojmë këshilla ligjore lidhur me procedurat e para-kualifikimit për pjesëmarrje në ofertim dhe për procedurat e kualfikimit për privatizimin e ndërrmarrjeve shoqërore. Gjithashtu, ne oforjmë këshilla dhe analiza ligjore për palët të cilat nënshrkuajnë kontratën e qirasë për asete të luajtshme dhe të paluajtshme në pronësi të ndërmarrjeve shoqërore, gjitashtu ofrojmë shërbime ligjore për procedurën e drejtpërdrejtë të qirasë dhe për procedurën e tenderimit publik të qirasë të aseteve të ndërmarrjeve publike.

Përvec kësaj, ne ofrojmë shërbime ligjore edhe për procedurën e kontratave të shitblerjës, për intereset në pronësinë dhe kapitalinë shoqëror, por edhe për liudimin/shitjen e ndërrmarrjeve publike dhe aseteve të tyre.

Gjithashtu, për klientët tonë ofrojmë shërbime ligjore për përgaditen e padisë për kompenzimin e dëmit në rastet kur dëmi shkaktohet gjatë procesit të privatizimit, ne gjithashtu përfaqësojmë klientët tonë para Dhomës së Posacme të Gjykatës Supreme të Kosovës.